tel.: 660 538 688 | e-mail: biuro@elektroautomatyka.co

POLITYKA PRYWATNOŚCI
Polityka ochrony danych osobowych

I Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest firma F.H.U ELEKTROAUTOMATYKA Paweł Regucki z siedzibą w Biskupicach 73, 32-200 Miechów, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 659-146-92-68, REGON: 121-332-122, zwanym dalej Administratorem.

II Kontakt w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych

1.Email: biuro@elektroautomatyka.co

2.Poczta: FHU ELEKTROAUTOMATYKA Paweł Regucki Biskupice 73, 32-200 Miechów


III Cel przetwarzania danych

Dane osobowe przetwarzane są w celu:

a) zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usług, sprzedaży towarów, w tym rozpatrywania ewentualnych reklamacji i zapewnianiu wsparcia technicznego - podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność ich przetwarzania w celu zawarcia i wykonania umowy,

b) prowadzenia rachunkowości Administratora - niezbędność ich przetwarzania do wypełnienia obowiązku prawnego spoczywającego na Administratorze, wynikającego z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości i ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług


IV Odbiorcy danych

Dane osobowe mogą zostać przekazane następującym odbiorcom:

a) personel i podwykonawcy Administratora odpowiedzialni za obsługę Usługobiorcy;

b) podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora (tj. usługi księgowe, pocztowe, telekomunikacyjne, prawne) w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego wywiązania się z umowy.

V Prawo dostępu do danych udostępnionych

Udostepniający dane ma prawo do:

a) żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,

b) w przypadku, w którym dane przetwarzane są w oparciu o prawnie uzasadniony interes Administratora - prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych Usługobiorcy z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją,

c) wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

VI Czas przechowywania danych

Dane osobowe będą przechowywane przez następujące okresy:

a) dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usług, sprzedaży towarów będą przechowywane przez okres jej trwania, a po jego upływie przez okres przedawnienia roszczeń z tytułu tejże umowy,

b) dane osobowe zawarte i utrwalone w dokumentacji księgowej będą przechowywane przez okres wskazany w obowiązujących przepisach prawa, w tym przepisach podatkowych, tj. do upływu okresu przedawnienia zobowiązań podatkowych, co może być w stosownych wypadkach przedłużone o okres przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych.

VII Profilowanie danych osobowych

Dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji, w tym profilowaniu.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest warunkiem zawarcia umowy o świadczenie usług. Konsekwencją niepodania danych osobowych w tych celach przez Klienta jest brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

Copyright © 2011 Wszelkie prawa zastrzeżone przez firmę "ELEKTROAUTOMATYKA"